The Book of Exodus -K

IGITABO CYO KUVA

Nyuma y’imyaka 400 ishyanga rya Isiraeli ryamaze ari imbata mw’Egiputa, Imana yahagurukije Mose ngo akize Isiraeli (Abaheburayo 11:23-29) ako gakiza kaje gaciye mu byago cumi Imana yateje umuyobozi wicyo Gihugu ngo abone kurekura Aba Isirael.

Ibice by’ingenzi.

1)      Kuvuka no guhamagawa kwa Mose (2:1-4:17) Mose yakuriye mu rugo kwa Farawo, ava mw’Egiputa ntiyashaka kugaruka, Imana imwiyereka imusezeranya kumukoresha gusohoza umugambi wayo.

2)      Ibyago no kurekurwa (7:14-14:31) Imana yakoresheje ibyago cumi ngo yemeze Farawo kurekura Isiraeli, icyago cya nyuma cyabaviriyemo pasika yo kujya bizihiza/baziririza uko umwaka utashye.

3)      Amategeko cumi (20:10-17) Aya mabwiriza yari ay’ibanze ku mategeko y’Imana yageneye aba Isiraeli, atangirana ibyo ishyanga rikwiye kwitwara ku Mana (3-11) akarangizanya ubusabane kuri buri umwe, (12-17)

4)      Uko ihema ry’ibonaniro rikwiye kubakwa (25-40) ihema rigizwe n’ihema ryubatse aho umutambyi yajyaga atamba ibitambo ku Mana kubwa Isiraeli, bishushanya kubaho kw’Imana hagati mu bantu bayo.

 

"Ministering to the pastors of Africa"