The Book of I Timothy – K

Urwandiko rwa I rwa Timoteo.

Bigaragara ko Paulo yongeraga inshingano kuri Timoteo, mur’uru rwandiko. Yifuzaga kumwigisha kandi kumushishikaza, amwibutsa ukwizera kwe, kw’inkomoko, impano imurimo yahawe no “kurambikwaho ibiganza” Paulo kandi yabwiraga Timoteo uko ibyo mw’Itorero ryo mw’Efeso bikwiye kugenda (aho Timoteo yayoboraga ari Pastoro) ibibazo by’abigisha b’ibinyoma n’inyigisho z’ukuri zikenewe; uko hakenewe abakuru b’Itorero n’abadiakoni (n’ibisabwa kuri buri mwanya) impanuro z’uko bakwiye gufata abapfakazi, hanyuma avuga uko bakwiye gufata abatunzi mw’itorero.

Igice cya gatatu gitondaguwemo by’umwihariko ibikenewe kuri buri mwanya w’umuyobozi w’Itorero, muri iki gitabo (ndetse no muri Tito)

Dore incamake y’iki gitabo cya Timoteo wa I.

I.                   Indamukanyo (1:1-2)

II. Impanuro kubijyanye n’imyizerere (1:3-20)

III. Impanuro kubijyanye n’imisengere (2:1-15)

IV. Impanuro kubijyanye n’abayobozi (3:1-16)

V. Impanuro kubyo kwitonderwa bihutaza (4:1-16)

VI. Impanuro kubijyanye na zimwe munshingano (5:4-6:16)

VII. Impanuro za nyuma za Timoteo (6:11-16)

 

"Ministering to the pastors of Africa"