The Book of Leviticus – K

IGITABO CY’ABALEWI

Iki gitabo nicyo tegeko rigenga abatambyi, kubw’ishyanga ryose rya Isiraeli kugirango babe ishyanga ryera. Iryo zina ryacyo rituruka kwihame yuko abatambyi bagombaga kuva mu muryango wa Lewi, ijambo kwera riboneka inshuro 87, kwezwa rikaboneka inshuro 45. rigaragaza Imana yera yabonetse iruta izindi zose zo mwisi.

Iki gitabo kitubwira ibitambo binyuranye abantu bagombanga kuzana ku Mana (1-7), abatambyi (8-10) kwera kwa buri munsi, (11-22) imigenzo itandukanye (23) nuko bazitwara mu Gihugu Imana yari kuzaha Isiraeli (24-27) ibitambo byatambwaga buri munsi, umwaka ku wundi, bibibutsa ko ibyaha bituma Imana ikura ubwiza bwayo hagati y’abantu bayo, kandi bikaganisha ku rupfu. Ibyo bitambo kandi byashushanyaga Kristo wari kuzaza, ari we wapfiriye ibyaha byacu, (1Abakorinto 15:3)

Ariko iki gitabo ntikibereyeho imigenzo y’amadini, gitanga amategeko atugenga ya buri munsi, nko kumenya ibyo dukwiye kurya, nibyo tudakwiye kurya, itegeko rigenga isuku, Imana ibikorera kwisezerano yuko Isirael ni bitondera ibyo yategetse izabarinda indwara (Kuva15:26; 23:25) Yarabikoze atari kubufindo ahubwo ikoresheje itegeko karemano tuzi kandi dusobanukiwe, kumvira kwabo kwari gutuma Imana ibeza kandi ikabarobanurira kuyikorera, ari nabyo kwera bisobanura.

 

"Ministering to the pastors of Africa"